Pogoji in pravila nagradne igre 10.000 x hvala

Sprememba / dopolnilo, 18.06.2020

Zaradi žrebanja nagrad, ki bo potekalo 22.06.2020, smo možnost prijave na nagradno igro podaljšali do 21.06.2020 do 23.59 ure

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »10.000 x hvala« (v nadaljevanju nagradna igra) je Informacijske tehnologije Matjaž Resnik s.p., Dol pri Trebnjem 4, 8210 Trebnje, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 05.06. 2020 do vključno 19. 06. 2020 do 23:59 ure. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook / Instagram, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani uporabniki Facebook-a, Instagram-a

– vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Informacijske tehnologije Matjaž Resnik s.p, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/OZSsi/?ref=bookmarks

3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 05.06.2020 na časovnici Facebook strani Vilinski simboli, mora na povezavi, https://attractionsymbols.com/sl/nagradna-igra-10-000-x-hvala/ , ki vodi na spletno stran vililinski simboli, opraviti prijavo na način, da si iz seznama nagrad izbere tisto, ki bi si jo želel dobiti.

Facebook stran Vilinski simboli je obeležila 10.000 sledilca. V ta namen je objavila nagradno igro v zahvalo za podporo. Ob prijavi na nagradno igro se jim odpre obrazec z možnostjo izbire nagrad:

Za nagrado si želim – možnih je več odgovorov 🙂 : *

  • Zapestnico
  • Amulet
  • Aromaterapevtski difuzor
  • Knjigo
  • Cekinček Pritok denarja
  • Cekinček Strast
  • Obesek radost
  • 30 minutna virtualna kavica z Mayo Peron
  • Obesek za ključe
  • Darilo iz kolekcije DAR

 Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 22. 06. 2020 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo zmagovalcem podelil  10 nagrad.

Nagrada št.1.: Zapestnica z vilinskim simbolom po izboru.

Nagrada št.2.: Amulet z vilinskim simbolom po izboru.

Nagrada št.3.: Difuzor z vilinskim simbolom po izboru.

Nagrada št. 4.: Virtualna kavica z Mayo Peron.

Nagrada št. 5.: Obesek Radost.

Nagrada št. 6.: Obesek za ključe z vilinskim simbolom po izboru.

Nagrada št.7.: Knjiga Vilinski simboli – Začni? Včeraj!.

Nagrada št. 8.: Cekinček Strast.

Nagrada št. 9.: Cekinček Pritok denarja.

Nagrada št.10.: Izdelek iz kolekcije DAR po izboru.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko elektronske pošte s katero so se prijavili na nagradno igro. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov), da se jim lahko pošlje osvojena nagrada. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: – nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, – se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), – se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook / Instagram strani Vilinski Simboli in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

– nedelovanje Facebook strani Vilinski Simboli / Instagram, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook / Instagram Vilinski Simboli. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Vilinski Simboli, ali preko elektronske pošte info@vilinskisimboli.si . V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 04.06.2020